Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από τους traders στην αγορά του FOREX.

Οι traders χρησιμοποιούν είτε την τεχνική ανάλυση είτε την θεμελιώδη, ώστε να προβλέψουν τις τάσεις της αγοράς. Οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, καθώς αναλύουν την αγορά από διαφορετικό πρίσμα. Ο κοινός τους στόχος, όμως, και στις δύο περιπτώσεις είναι να προβλέψουν το πως θα κινηθεί μία τιμή στην αγορά. Αρκετοί traders τείνουν να χρησιμοποιούν και τους δύο τύπους ανάλυσης μαζί έτσι ώστε να διαμορφώσουν καλύτερα την στρατηγική με την οποία θα κάνουν τις συναλλαγές τους στην αγορά.

Τεχνική Ανάλυση

Ως τεχνική ανάλυση ορίζεται η μέθοδος πρόβλεψης των διακυμάνσεων των τιμών και των τάσεων της αγοράς η οποία στηρίζεται στη μελέτη διαφόρων γραφημάτων τα οποία αναφέρονται σε προηγούμενες κινήσεις της αγοράς και όχι σε ενδεχόμενες μελλοντικές προοπτικές.  Για το λόγο αυτό μελετώνται τόσο οι τιμές καθώς και ο όγκος των συναλλαγών. Ο τεχνικός αναλυτής βρίσκεται σε θέση να σχεδιάζει γραφήματα που θα χρησιμοποιηθούν ως τα κύρια εργαλεία της ανάλυσης. Πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης είναι το γεγονός ότι έμπειροι αναλυτές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν ταυτόχρονα αρκετές διαφορετικές αγορές.

Βασικά στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης:

α. Η τάση της αγοράς FOREX επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η τρέχουσα τιμή ενός νομίσματος διαμορφώνεται από παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, όπως πολιτικοί παράγοντες, η προσφορά και η ζήτηση των διαφόρων νομισμάτων και η διάθεση της αγοράς. Ο καθαρά τεχνικός αναλυτής, όμως, επικεντρώνεται μόνο στις διακυμάνσεις των τιμών και όχι στις αιτίες που τις προκάλεσαν.

β. Οι τιμές διαμορφώνονται σε σχέση με τις τάσεις. Η τεχνική ανάλυση προσδιορίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς της αγοράς. Τα πρότυπα συμπεριφοράς αποτελούν βασικό στοιχείο, καθώς μελετώντας τα μπορεί ο αναλυτής να οδηγηθεί στα αποτελέσματα που επιθυμεί. Ορισμένες τάσεις της αγοράς κάνουν κύκλους, είναι δηλαδή επαναλαμβανόμενες.

Θεμελιώδης Ανάλυση

Η θεμελιώδης ανάλυση ορίζεται ως η μέθοδος πρόβλεψης των μελλοντικών διακυμάνσεων των τιμών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Στην περίπτωση του FOREX, τα εργαλεία αυτά είναι τα νομίσματα των διαφόρων χωρών. Η θεμελιώδης ανάλυση στηρίζεται σε στατιστικές και σε παράγοντες οικονομικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.  Οι θεμελιώδεις αναλυτές που αναλύουν τις διακυμάνσεις των τιμών και ερευνούν τις αιτίες που τις προκάλεσαν, λαμβάνουν υπ’όψιν στην μελέτη τους, τους παραπάνω παράγοντες. Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μακροοικονομική  αποτίμηση της κατάλληλης θέσης ενός νομίσματος, η οποία βασίζεται σε οποιοδήποτε κριτήριο εκτός της διακύμανσης της ίδιας της τιμής του νομίσματος. Πολλές επικερδείς συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες στιγμές πριν ή μετά από σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις.

Διαφορές τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση αφορά στην τιμή της αγοράς και είναι κατάλληλη για ανάλυση βραχυπρόθεσμων κινήσεων (μέχρι 90 ημέρες) των τιμών ρυθμίζοντας την απώλεια και το κέρδος των traders.

Αντίθετα, η θεμελιώδης ανάλυση αφορά στην πρόβλεψη μακροπρόθεσμων κινήσεων των τιμών στην αγορά, δηλαδή ενδεχόμενες τάσεις που θα επικρατήσουν σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Βρείτε μας στο Instagram και μάθετε τα πάντα για την αγορά του FOREX.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close